ELS NOSTRES SERVEIS

Al Gremi de Comerciants de Electrodoméstics, oferim una amplia gama de serveis gratuits per el nostres associats, i d’altres serveis mes complexes que oferim amb un cost molt reduït. Aquests son els serveis que oferim als nostres associats:

Assessoria Laboral i Fiscal

Assessorament i resolució de consultes en l’àmbit laboral i de la seguretat social

 • Alta d’empreses a la seguretat social i de nous números patronals.
 • Alta mútua patronal.
 • Llibres d’inspecció de treball.
 • Alta, variacions i baixes de treballadors a la seguretat social.
 • Contractes de treball.
 • Rebuts de salaris i liquidacions de la seguretat social
 • Realització de cartes de preavís i càlcul de quitances.
 • Altes, Baixes i variacions d’Autònoms.
 • subvencions i bonificacions de contractes de treball.
 • Aplaçaments i devolucions de quotes de la seguretat social
 • Règims especials (autònoms, treballadors de la llar, etc).
 • Documentació  d’altes i baixes de la IT i de comunicats d’accidents de treball
 • Càlcul i confecció dels endarreriments de conveni.   

Serveis de gestoria amb cost reduït

 • Comptabilitats s/volum negoci
 • Enquadernació i registre de llibres al Registre Mercantil.
 • Impost de societats.
 • Dipòsit de comptes.
 • Confecció de nòmines i Seguretat social (segons els treballadors)

Assessorament i resolució de consultes en l’àmbit fiscal

 •  Assessorament fiscal permanent i resolució de totes les consultes.
 • Contestació de requeriments i interposició de recursos.
 • Assistència i representació a les inspeccions fiscals.
 • Estudi i càlcul de:
  • Impost sobre Societats.
  • Impost sobre la Renda i Patrimoni de Particulars.
  • Activitats professionals o empresarials
 • Règim de mòduls
 • Estimació directa simplificada
 • Estimació directa normal
 • Aprofitant tots els avantatges fiscals mitjançant un seguiment constant
 • Confecció i presentació d’aquests impostos
 • Realització i gestió fiscal de totes les declaracions:
  • Impost sobre Societats i pagament a compte
  • Impost sobre la Renda i Patrimoni i pagaments a compte
  • Declaracions d’IVA
  • Operacions intracomunitàries
  • Declaració d’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques)
  • Declaració d’ingressos i pagaments
  • Declaracions de retencions de capital, treball i lloguer
  • Altes, modificacions i baixes del cens
  • Sol·licitud d’etiquetes
  • Sol·licitud de certificats d’Hisenda, etc
 • Liquidacions trimestrals i anuals  d’IRPF
 • Certificats de renda.
Assessoria Legal

Assessoria Legal

 • Assesorament en la constitució, manteniment, modificació (compravenda de participacions, canvis estatutaris) i dissolució de societats
 • Assessorament i aplicació d’ordenances municipals
 • Tramitació de subvencions
Informació

A través de l’enviament de circulars el gremi li ofereix informació constant i puntual de totes les disposicions legals o noticies d’interès del sector i activitats de la pròpia entitat.

Telefònicament, per correu electrònic o be personalment, els associats poden sol·licitar informació o documentació de qualsevol tema relacionat amb el sector.

Defensa

El Gremi com a entitat, i tots els serveis estan sempre disposats a intervenir en defensa dels interessos generals del sector. La Junta Directiva i les diferents comissions de treball analitzen cada cas i marquen les línies d’actuació.

Alguns dels temes en els que el podem ajudar:

 • Assessorament en tema d’arrendaments
 • Reclamacions de quantitats
 • Defensa juridica
 • etc…
Representació

El Gremi ha destacat la importància l’ àmbit de la representació i ha procurat des de la seva creació, participar en tots els organismes que podien ajudar a la realització dels seus objectius i finalitats proposades.

Representació i actuació davant dels organismes oficials (Administracions i empreses de subministrament) i redacció de recursos i reclamacions.